Kapasite Raporu

Kapasite Raporu'nun Tanım ve Kapsamı

Kapasite raporu; üretim yapan tüm kamu ve özel sektör kuruluşlarının üretim gücünü gösteren ve onay tarihinden itibaren 2 yıl geçerli olan bir belgedir.
Kapasite raporları düzenlenebilmesi için öncelikle kapasite raporu düzenlenecek firmaların ticaret siciline tescili ve işyerinin bulunduğu yerdeki odaya üye olması gerekir.
Kapasite raporları; firmaların iletişim bilgilerinin yanı sıra, yıllık üretim kapasitelerini, makine parkını, kullandıkları hammaddeleri, kapasite hesaplamaları ile sermaye ve istihdam bilgilerini içerir.


Kapasite Raporu Tanziminde Amaç

Kapasite raporları ülkenin sınai üretim gücünü tespit etmek, ekonomik ve stratejik plan ve programlara ışık tutmak amacıyla düzenlenirler.

Kapasite Raporunun Yasal Dayanağı

28.5.1975 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 7/9914 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı,

5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu (Madde 9)

6948 sayılı Sanayi Sicil kanunu,

 • TOBB Muamelat Yönetmeliği (Madde 41),
  ·        560 sayılı Gıdaların Üretimi ve Tüketimi ve Denetlenmesine Dair KHK ve Yönetmelikleri,
  ·        Teşviklerle İlgili Tebliğler,
  ·        İthalat ve İhracat Yönetmelikleri

  Kapasite Raporunun Kullanıldığı Yerler

Yatırım Teşvik Belgesi, KOSGEB

Dahilde İşleme İzin Belgesi,

Sanayi Sicil Belgesi müracaatlarında,

Muhtelif ithalat ve ihracat işlemlerinde

Resmi ve Özel İhalelerde,

Yurtiçi ve yurtdışı Kredi teminlerinde,

Sanayi Veri Tabanının hazırlanmasında

 • Yurtiçi ve yurtdışı fuarlara katılımlarda,
  ·        Tahsisli veya ithalinde tarife kontenjanı uygulanan hammaddelerin temininde,
  ·        İmalatçı belgesi alımında,
  ·        Vergi incelemelerinde,

  Kapasite Raporu İçin Kimler Başvurabilir?

  ·        Oda üyesi olan
  ·        Sigortalı işçileriyle üretim yapan
  ·        Adresi tescil edilmiş bir işyeri olan
  ·        Gerekli makine ve tesisatı bulunan küçük sanayiciler Kapasite Raporu tanzimi için başvurabilirler


  Kapasite Raporunun İptalini Gerektiren Nedenler Hangileridir?

  ·        Firmanın devri, kısmen veya tamamen kiraya verilmesi veya geri alınması,
  ·        İşyerinin değiştirilmesi sonucu, makine ve tesisat tablosunda kapasiteye etki edecek bir değişikliğin saptanması (bu durumda kapasite raporu iptal edilir yerine yenisi tanzim edilir),
  ·        Firmanın sanayicilik vasfını kaybetmesi, üretimi bırakması Kuruluşun feshi veya iflas etmesi,
  ·        Şahıs firmalarında firma sahibinin vefatı, Firmanın faaliyet konusunu değiştirmesi veya işyerini başka bir şehre nakletmesi ve/veya başka bir Oda'ya kaydolmak suretiyle yeni bir kapasite raporu tanzim ettirmesi
  ·        Tabii afetler nedeniyle makine ve tesisatın harap olması ve uzun zaman çalışmaz durumda bulunduğunun tespiti,
  ·        Geçerlilik süresinin dolması

Ticaret ve Sanayi Odalarına kaydolarak sanayi kuruluşu niteliği kazanan özel veya tüzel kişiliklerin kimlik kartı niteliğindeki kapasite raporlarını Bingöl Ticaret Sanayi Odası organizasyon yapısı içerisinde, Sanayi Birimi düzenlemektedir.

Sanayi Birimi tarafından görevlendirilen ekspertiz heyetleri ile firma işyerinde yapılan inceleme ve belgelerin değerlendirilmesi sonucunda düzenlenen kapasite raporları, prosedür gereğince Odalarca elektronik ortamda hazırlandıktan sonra Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (T.O.B.B) onayını almak zorundadır.

Oda Kapasite Raporu Bedeli: 1.000,00 TL
Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı - Ziraat Bankası Bingöl Şubesi 
TR8400 0100 0302 3141 5530 5001 
Not: Ödeme makbuzlarında açıklama kısmına "Kapasite Raporu" bedeli yazılması gerekmektedir.

 

***DİKKAT: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden gelen yazı doğrultusunda; 01.01.2022-31.12.2022 tarihleri arasında Odalara yapılacak olan Kapasite Raporu taleplerinde TOBB tarafından belge başına 700,00.-TL onay ücreti alınacaktır.

T.O.B.B

Hesap Numaraları

Akbank  Bakanlıklar Şubesi

TR 350004600153888000069072 

Vakıflar Bankası Merkez Şubesi

TR 210001500158007293586413 

Halkbank  Çukurambar Ticari Şubesi

TR 140001200131100016000038

İş Bankası Akay Şubesi

TR 100006400000142010785529 

Ziraat Bankası Akay Şubesi

TR 020001000760059943505032 

İletişim:
Ulaştırma/Sanayi Birimi
Tel: 0426 213 3163
E-mail: mahmutelaltunkara@bintso.org.tr

Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası © | Tüm Hakları Saklıdır | 2017
Whatsapp ile İletişime Geç
Telegram ile İletişime Geç
Bip ile İletişime Geç