Haber & Duyurular

SEVK TEHİRİ VE TEKLİF İŞLEMLERİ

  • 03.03.2021
  • bintso

İlgi :      İçişleri Bakanlığı  Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon  Merkezi  Başkanlığının 25 .01.2021 tarihli ve 92117988-953.02 .03.01/50 sayılı yazısı.

İlgi:

a) 10/07/2018 tarihl i 30474 sayılı Resmi Gazete'de yay ınılanarak yürürlüğe giren 1 sayıl ı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi.

b) 17.10.2009 tarihli ve 27379 sayılı Resmi Gazete'de yayım lanarak yürürl üğe giren Milli Savunma Bakanlığı Sevk Tehiri İşlemleri Yönetmelik.

c) 22.07.2020 tari hli ve 31 193 sayılı Resm i Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Askeralma Yönetmeliği.

d) 26.06.2019 tari hl i ve 30813 sayı lı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Askeralma Kanunu.

 

İlgi (a) Kararnamenin 263/A maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi gereğince, kamu düzeni  ve güvenliğini , bireylerin temel hak ve hürriyetlerini , toplumun huzur ve güvenini temin  etmeye yönelik faal yetler ile doğa, insan ve teknoloji  kaynaklı  acil  durumlarda  ortaya  çıkabilecek  her  türlü  güvenlik riskinde, güvenlik odaklı olarak Bakanlık merkez birimleri , bağlı kuruluşlar , valilikler, mahalli idareler, diğer  bakanlıklar, kurum ve  kuruluşlar, özel  sektör  ve  sivil  toplum  kuruluşları  arasında  koordinasyon ve işbirliğini sağlamak amacıyla İç işleri Bakanlığı hizmet birimi olarak Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon  Merkezi  Başkanlığı  (GAMER)  kurulmuştur.

Bu  kapsamda, GAMER  Başkanlığı  asli  görevinin  yanı  sıra,  personel hareketi olarak  değerlendirilen

sevk tehit ve teklif işlemlerini de yürütmektedir.

Askere sevk ve tehir işlemleri i lgi (b) yönetmelik hükümlerine göre yürütülmekte iken; ilgi (c) yönetmeliğin 108'nci maddesinin (ç) fıkrası uyannca ilgi (b) yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır. Askere sevk tehir ve teklif işlemleri İlgi  (ç) kanun  ve  ilgi  (c) yönetmelik hükümlerine  göre yürütülmektedir.

Bu nedenle, sevk tehiri teklif ve işlemlerinin ; ilgi (ç) kanunun 20'nci maddesinin 4'ncü fıkrası ve ilgi (c) yönetmeliğin 58'nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen Ek-1 "Erteleme Süreleri ile Teklif ve İşlem Makamlarını Gösterir Çizelge" gereğince ; bağlı bulunduğu bakanlığın  merkez teşkilatındaki  Genel Müdür ve  eşiti  seviyedeki  kurum  amirleri  erteleme tekl if  makamları  olarak belirlenmiştir.

Bu açıklamalar doğru ltusunda sevk tehir  ve  teklif  işlemleri  ilgi  (ç) kanun  ve  ilgi  (c) yönetmelikte belirtilen açıklamalara göre merkez teşkilatı ile bağlı kuruluşlar da kendi birimlerince yerine getirilecektir .

Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası © | Tüm Hakları Saklıdır | 2017
Whatsapp ile İletişime Geç
Telegram ile İletişime Geç
Bip ile İletişime Geç