Haber & Duyurular

PİYASAYA SÜREN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

  • 03.03.2021
  • bintso

İlgi         : Çevre Yönetimi  Genel  Müdürlüğü  (Sıfır Atık ve Ambalaj Atıklarının  Yönetimi  Şube Müdürlüğü)'nün  13.10.2020 tarihli ve 66745475-145 .07-E.211538  sayılı  yazısı.

 

Bilindiği üzere, Bakanlığımızca gerek Avrupa Birliği mevzuatına uyum ile birlikte küresel ölçekte önem arz eden sorunlara ülke bazında gerekli katkının sağlanması gerekse de evsel kaynaklı ambalaj atıklarının toplama verim ve kalitesinin yükseltilmesi adına; 24/08/201 1 tarih ve 28035 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği (AAK Yönetmeliği) revize  edilerek  27/12/2017  tarih  ve  30283  sayılı  Resmi  Gazetede  yayımlanarak  01/01/2018  tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş olup, Yönetmelik kapsamında etkin bir geri kazanım sisteminin oluşturulması hedeflenmektedir.

Mezkur Yönetmelikte piyasaya sürenler "27/ 11/2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan  Mesafeli  Sözleşmeler Yönetmeliği kapsamındaki  mesafeli sözleşmeler ile yapılan satışlar da dahil olmak üzere, satış yöntemine bağlı olmaksızın, bir ürünü bu Yönetmelik kapsamındaki ambalajlar ile paketleyen gerçek veya tüzel kişiyi, üretici tarafından doğrudan piyasaya arz edilmemesi durumunda ise ambalajın üzerinde adını ve/veya ticari markasını kullanan gerçek veya tüzel kişiyi, üreticinin Türkiye dışında olması halinde, üretici tarafından yetkilendirilen temsilciyi ve/veya ithalatçıyı"  tanımlamaktadır.

Piyasaya sürenlerin yükümlülüklerinin belirlendiği söz konusu Yönetmeliğin "Piyasaya sürenlerin yükümlülükleri" başlıklı 11 inci maddesinde ise piyasaya  sürenler,  "ambalaj  bilgi  sistemine  kayıt olmakla, miktara bakılmaksızın bir önceki yıl piyasaya sürdüğü, ithal ettiği,  ihraç  ettiği  ürünlerin ambalajları için ambalaj bilgi sistemi üzerinden her yıl Mart ayı sonuna kadar bildirimini yapmakla, Ambalaj   Bilgi   Sistemine   kaydolduğu   yıl   dahil   olmak   üzere, faaliyete   başladığı   yıldan   itibaren bildirimde  bulunmadığı yılları da kapsayacak şekilde  piyasaya  sürdüğü  ambalajlara  ilişkin  ambalaj bilgi sistemi üzerinden  bildirim yapmakla"   yükümlü  tutulmuştur.

Bu kapsamda ambalaj bilgi sistemine kayıt olmayan/bildirimlerini yapmayan piyasaya sürenlerin yükümlülüklerini yerine getirilmesi gerekmekte olup yükümlülüklerin  yerine  getirilmediğinin tespiti halinde 2872 sayılı Çevre kanununca  idari yaptırım uygulanacaktır.
Üyelerimize duyurulur.

Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası © | Tüm Hakları Saklıdır | 2017
Whatsapp ile İletişime Geç
Telegram ile İletişime Geç
Bip ile İletişime Geç