Haber & Duyurular

01 OCAK 2024 İTİBARİYLE ÜYELERİMİZİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN KONULAR

 • 02.01.2024
 • bintso

Resmi Gazete yayınlanan konular başta olmak üzere kanun, yönetmelik, yönerge ve uygulamalarda 01.01.2024 tarihi itibariyle işletmelerimizin ve üyelerimizin dikkat etmesi gereken başlıklar özetlenerek bilgilerinize sunulmuştur.

 

 • KONUTLARIN TURİZM AMAÇLI KİRALANMASI FAALİYETLERİNE İLİŞKİN KANUN VE YÖNETMELİK

  02 Kasım 2023 tarih ve 32357 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “KONUTLARIN TURİZM AMAÇLI KİRALANMASINA DAİR KANUN” ve 28 Aralık 2023 tarih ve 32413 sayılı  “KONUTLARIN TURİZM AMAÇLI KİRALANMASI FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ YÖNETMELİĞİ” ile 100 günün altında kiralamalarda turizm amaçlı kiralama olarak nitelendirilmiştir. Bu sebeple bu tanıma uyan faaliyetleri yapan işletmelerin ve kişilerin 01.01.2024 tarihi itibariyle e-devletten başvuru yaparak gerekli izin belgesini alması zorunlu hale gelmiştir.

 • SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM BELGESİ

  2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 30. maddesinin 3. fıkrasında “Bakanlık, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile iş birliği halinde ülke turizminin uluslararası standartlarda geliştirilmesi, turizm faaliyetlerinin sürdürülebilir, çevreye duyarlı ve güvenli bir ortamda gerçekleştirilmesi, ülke turizm ürünlerinin uluslararası alanda tanıtılması ve pazarlanması katkı sağlaması amacıyla, yetki verilecek Türk Akreditasyon Kurumundan akredite ve uluslararası faaliyette bulunan denetim firmaları aracılığıyla sertifika programları uygulanabilir “hükmü yer almaktadır. Diğer hallerde ise turizm işletmesi belgeli konaklama tesisleri ile basit konaklama turizm işletmesi belgeli tesislerin tamamının 1. Aşama Belgesini 31.12.2023 tarihine kadar almaları gerekmektedir.

 • FİYAT ETİKETİ YÖNETMELİĞİ

  19.12.2023 tarihinde Resmî Gazete’de yayınlanan değişiklik ile, 01.01.2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile lokanta, restoran, kafe, pastane gibi yiyecek ve içecek hizmeti sunan iş yerlerinin, tüketicilerin rahatça görebileceği yerlerde tarife ve fiyat listesi bulundurma zorunluluğu getirilmiştir. Yönetmelik’in temel hedefi, tüketicinin ürün fiyatları hakkında doğru ve şeffaf bir biçimde bilgilendirilmesini sağlamak amaçlandığından üyelerimizin fiyat tarifelerini alması gerekmektedir.

 • E-TİCARET YÖNETMELİĞİ

  7 Temmuz 2022 tarihli Resmî Gazete ’de yayımlan 7416 Sayılı “Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile, dünyada ve ülkemizde giderek büyüyen elektronik ticaret faaliyetlerine ilişkin kapsayıcı ve ayrıntılı yeni düzenlemelere yer verilmiştir. Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ile e-ticarete konu ürün iadesinde iade kargo ücreti 01.01.2024 itibariyle alıcı tarafından karşılanacaktır.

 • YENİ KURULACAK ŞİRKETLER İÇİN SERMAYE ORANI

  25/11/2023  tarihli ve 32380 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7887 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, anonim ve limited şirketlerin Türk Ticaret Kanununda düzenlenen en az sermaye tutarları artırılmıştır. İlgili karar uyarınca en az sermaye tutarı;

 • Anonim şirketlerde 50.000 Türk Lirasından 250.000 Türk Lirasına,

 • Limited şirketlerde 10.000 Türk Lirasından 50.000 Türk Lirasına,

 • 2023 HESAP DÖNEMİ SONUNA AİT BİLANÇODA VE ŞARTLARIN VARLIĞINA BAĞLI OLARAK 2024 VE İZLEYEN HESAP DÖNEMLERİNDE ENFLASYON DÜZELTMESİ UYGULAMASI

  31.12.2023 tarihli mali tabloların enflasyon düzeltmesine tabi tutulmasına yönelik genel hükümler maddenin üçüncü fıkrasında yer almıştır. Buna göre, 31.12.2023 tarihli mali tablolar, enflasyon düzeltmesi şartlarının oluşup oluşmadığına bakılmaksızın enflasyon düzeltmesine tabi tutulacaktır. Yine madde hükmüne göre, yapılan enflasyon düzeltmesinden kaynaklanan kâr/zarar farkı geçmiş yıllar kâr/zararı hesabında gösterilecek; bu şekilde tespit edilen geçmiş yıl kârı vergiye tabi tutulmayacak, geçmiş yıl zararı zarar olarak kabul edilmeyecektir.

  Geçici vergi dönemleri de dahil olmak üzere 2021 ve 2022 hesap dönemleri (kendilerine özel hesap dönemi tayin edilenlerde 2022 ve 2023 yılında biten hesap dönemleri itibarıyla) ile 2023 hesap dönemi geçici vergi dönemlerinde VUK’un mükerrer 298/A maddesi kapsamındaki enflasyon düzeltmesine ilişkin şartların oluşup oluşmadığına bakılmaksızın mali tablolar enflasyon düzeltmesine tabi tutulmayacaktır.

  Mükerrer 298’inci maddenin (Ç) fıkrası uygulaması (sürekli yeniden değerleme uygulaması) açısından, yukarıdaki maddede enflasyon düzeltmesi yapılmayacağı belirtilen dönemler enflasyon düzeltmesi şartlarının gerçekleşmediği dönem olarak değerlendirilecektir. Diğer bir deyişle, 2021 ve 2022 hesap dönemleri (kendilerine özel hesap dönemi tayin edilenlerde 2022 ve 2023 yılında biten hesap dönemleri itibarıyla) ile 2023 hesap dönemi geçici vergi dönemlerinde sabit kıymetlere yönelik sürekli yeniden değerleme uygulamasından yararlanılması imkan dahilindedir.

 • İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ

  Bilindiği üzere 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi bulundurma zorunluluğu 31.12.2023 tarihine ertelenmişti. Erteleme süresi yıl sonu itibari ile dolduğundan dolayı işletmelerin iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerini yerine getirmesi gerekmektedir.

 • E-FATURA/E-DEFTER GEÇİŞLERİ

  01.01.2024 yılı itibari ile 2022 yılı brüt satış hasılatı 3 milyon TL ve üzeri olan şirketlerin e-deftere geçmesi zorunlu hale gelmiştir. Gayrimenkul ve/veya motorlu taşıt, inşa, imal, alım, satım veya kiralama işlemlerini yapanlar ile bu işlemlere aracılık faaliyetinde bulunan mükellefler için bu tutar 500.000 TL’dir.

 • ODA DURUM GÜNCELLEMELERİ

  5174 sayılı TOBB Kanunun 10.maddesi kapsamında “Vergi mükellefiyetinin terkin edildiği tespit edilen veya içinde bulunulan yıldan önceki iki yıldan itibaren adresleri ve durumları tespit edilemeyen ya da bu süre zarfında aidat ödemeyen üyelerin isimleri, oda yönetim kurulu kararıyla, meslek grupları ve seçmen listelerinden silinir; aidat tahakkukları durdurulur. Bu fıkra hükmünün gereğinin her yılın ocak ayı içinde yerine getirilmesinden oda yönetim kurulu sorumludur.”

  Bu çerçevede üyelerimizin durum güncellemelerini en geç 30 Ocak 2024 tarihine kadar tamamlaması gerekmektedir.

 • KAMERA ZORUNLULUĞU

  Taksi ve diğer toplu taşıma araçlarının kamera zorunluluğu 01.01.2024 itibari ile başlıyor.

  İç ve dış kamera ile en az yedi gün süreli kayıt yapabilen kayıt cihazı bulundurulması zorunluluğu tekrar bir erteleme olmaz ise 2024 yılı başı itibari ile başlıyor.

 • DENİZCİLİK SEKTÖRÜNDE EMİSYONLARIN AZALTILMASINA YÖNELİK KURAL VE UYGULAMALAR

  IMO bünyesindeki Deniz Çevresini Koruma Komitesi (MEPC) toplantılarında gemilerden kaynaklanan sera gazı (GHG) emisyonlarının azaltılması, enerji verimliliği, alternatif yakıtlar ile teknik ve finansal tedbirler başlıklarında uluslararası denizcilik sektörünü yakından ilgilendiren konularda önemli kararlar alınmaktadır. AB’nin Avrupa Yeşil Mutabakatı-AYM (European Green Deal) kapsamında Sürdürülebilir ve Akıllı Ulaşım başlığı içinde 55’e Uyum (Fit for 55) mevzuat paketinde denizciliğin AB Emisyon Ticaret Sistemi’ne (ETS) dahil edilmesi düzenlemesi Mayıs 2023’te kabul edilmiş, Avrupa Birliği İzleme Raporlama ve Doğrulama (EU MRV) Sistemi revize edilmiştir. Bu iki yeni sistem (ETS ve MRV) 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir. Ayrıca, AYM kapsamındaki “FuelEU Maritime” Yönetmeliği dahilinde, gemi yakıtlarındaki karbon içeriklerine göre vergilendirilmesi düzenlemesi Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi tarafından kabul edilmiş olup, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

 • DEPOZİTO YÖNETİM SİSTEMİ ZORUNLULUĞU

  Artık pet, cam ya da alüminyum meşrubat ve su şişeleri geri dönüştürülmesi zorunlu hale geldi. Tekrar bir erteleme olmadığı takdirde 1/1/2024 tarihi itibari ile de Depozito Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden tescil edilmemiş ambalajların piyasaya sürülmesinin yasak olduğu hükme bağlanmıştır. Projeye göre depozito iade bedelinden alınan puanlar da kartlara veya telefon uygulamalarına yüklenerek vatandaşın alışverişlerde kullanması sağlanabilecektir.

 • ARAÇ SATIŞ İLANLARI

  Araç satış ilanları ile ilgili düzenlemeye uzatma geldi. Sıfır aracın fiyatının üzerinde ilan verme yasağına devam ediliyor.  İkinci el motorlu kara taşıtlarının üretici ve distribütörler tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlanması 01.01.2024 tarihine kadar yapılamaz” maddesi 01 Temmuz 2024 tarihine kadar uzatıldı.

 • BERBER-KUAFÖR VE GÜZELLİK SALONLARINA TATİL GÜNÜ UYGULAMASI

  Ticaret Bakanlığı, berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın bir günü kapalı olması uygulamasını 1 Temmuz 2024’e erteledi.

01 OCAK 2024 İTİBARİYLE ÜYELERİMİZİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN KONULAR
Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası © | Tüm Hakları Saklıdır | 2017
Whatsapp ile İletişime Geç
Telegram ile İletişime Geç
Bip ile İletişime Geç