Haber & Duyurular

BİNGÖL TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET BİNASI YAPIM İŞİ

  • 03.09.2020
  • bintso

  BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR

BİNGÖL TİCARET VE SANAYİ ODASI
 
BİNGÖL TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET BİNASI YAPIM İŞİ
 AÇIK İHALE usulü ile ihale edilecek olup,  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
1-İdarenin
a) Adı : BİNGÖL TİCARET VE SANAYİ ODASI
b) Adresi : İnönü Mah. Kültür Cad. Ticaret ve Esnaf Sarayı Kat: 1 BİNGÖL
c) Telefon ve faks numarası : 0.426.213 31 63 - .426.213 7594
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve satın alınabilceği adres : İnönü Mah. Kültür Cad. Ticaret ve Esnaf Sarayı Kat: 1 BİNGÖL
 
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı : BİNGÖL TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET BİNASI YAPIM İŞİ
b) Niteliği, türü ve miktarı : BODRUM+ZEMİN+4 KATLI BETONARME KARKAS BİNA
BRÜT 4245,70 M2
Ayrıntılı bilgiye ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : BİNGÖL MERKEZ
ç) Süresi/teslim tarihi : İşin Teslim (Bitim) Tarihi 31.12.2021 dir.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5(Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
 
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 21.09.2020 - 14:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (tekliflerin açılacağı adres) : BİNGÖL TİCARET VE SANAYİ ODASI TOPLANTI SALONU
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1 İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1 Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından son bir yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
 
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin %100 (yüz) oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 11/06/2011 tarihli ve 27961 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 15/07/2011 tarihinde yürürlüğe giren Yapım İhalelerinde Benzer İş Grupları Listesinde yer alan (B) ÜSTYAPI (BİNA) İŞLERİ: III. GRUP BİNA İŞLERİ’dir
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: İnşaat Mühendisliği veya Mimarlıktır.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı İdarede bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, ihale dokümanını Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreterliği’nden 500,00 TL (Beşyüz TürkLirası) bedel ile satın alması zorunludur.
8. Teklifler hazırlandıktan sonra, şekli ve içeriği idari şartnamede belirtilen hususlar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar İdareye elden teslim edilecektir. Posta ile gönderilen teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir. İdare Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası uygun bedelin tespitinde, ihaleyi iptal edip etmemekte serbesttir.
BİNGÖL TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET BİNASI YAPIM İŞİ
Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası © | Tüm Hakları Saklıdır | 2017